Jämställhetsmål

När vi arbetar med jämställdhetsmål, utgår vi bl a ifrån bl.a regeringens jämställdhetspolitiska mål. Nedan korta utdrag:

Jämn fördelning av makt och inflytande.

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.

Ekonomisk jämställdhet.

Kvinnor och män ska ha samma möjlighe-ter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger eko-nomisk självständighet livet ut.

Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. I konkret bemärkelse handlar det om rätten och möjligheten att be-stämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion.

Utdrag ur:
Regeringens skrivelse Jämställdhetspolitikens inriktning 2011-2014

 

 

2013-08-08 Johanna Lundin

KONTAKT

073-68 70 564 - Anna Karlsson, Jämlikhetshetskonsult & Jämställdhetskonsult

info@revamp.se | anna@revamp.se |