Juridik

Juridik är bra som stöd i många situationer. I vårt arbete använder oss i första hand av diskrimineringslagen (DL) som grund. 

Vi har också mycket goda kunskaper om lagen om nationella minoriteter.

Få liv i torr lagtext?

Ibland behöver vi veta mer om vissa lagrum för att sköta vårt arbete professionellt. Diskrimineringslagstiftningen är i arbetsgivarsammanhang ett måste, precis som lagen om nationella minoriteter om du är ett finskt eller samiskt förvaltningsområde.

Vi kan lagtexten och vet hur man kan gå från torr lagtext till aktiv handling.

Diskrimineringslagen 

Har till ändamål att motverka diskriminering och trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Lagen är till för att främja lika rättigheter och möjligheter.

Till exempel har du som arbetsgivare ett ansvar i förebygga och förhindra trakasserier. Det kan handla om sexuella trakasserier eller trakasserier utifrån kön, etnisk tillhörighet, religion/annan trosuppfattning.

Det innebär att en arbetsgivare måste vidta åtgärder redan innan det skett. Om det sker trakasserier har arbetsgivaren utredningsskyldighet.

Vill du veta mer om diskrimineringsgrunderna? Klicka HÄR och läs DOs sammanfattning. 

Lagen om nationella minoriteter

Lagen är till för att skydda och främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur och sitt språk. De nationella minoriteterna i Sverige är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. 

Arbetar du inom ett finskt eller samiskt förvaltningsområde? Då finns det särskilda skyldigheter du måste känna till och arbeta efter för att följa lagen.

För mer information, se under flik "Lagar"

 

 

2013-08-23 Anna Karlsson

KONTAKT

073-68 70 564 - Anna Karlsson, Jämlikhetshetskonsult & Jämställdhetskonsult

info@revamp.se | anna@revamp.se |