Kön & Genus

Kön är mycket mer än bara biologi. Med kön följer också förväntningar; på vad vi ska kunna, hur vi ska bete oss, hur vi ska se ut och ibland vilka känslor vi ska känna.

Kön är komplext och innefattar flera områden. Vi talar om det biologiska, det sociala och det mentala könet och de behöver inte nödvändigtvis vara samstämmiga.

Biologiskt kön 

Kön är en egenskap hos individ som beror på vilken typ av gameter (könsceller) den producerar. (nationalencyklopedin). Hos människor räknas man och kvinna som biologiskt kön och tilldelas oss vid födseln.

Juridiskt kön

Juridiskt kön är det som uppges i register och pass mm.

Intersexualitet 

Intersexualitet (Disorder of Sex Development, DSD) medicinsk term för en person med ett medfött tillstånd i vilket könskromosomerna, könskörtlarna (testiklar eller äggstockar) eller könsorganens utveckling inte uppfyller normen för kvinnligt eller manligt kön. Intersexuell/intersexualitet har inget med sexuell läggning att göra. (Nationalencyklopedin & RFSL)

Mentalt kön/könsidentitet

Det kön vi upplever oss ha. Exempelvis kan man födas som flicka, bli bemött och leva som kvinna, men ha ett annat mentalt kön, alltså hur man känner sig innerst inne. Kön är större och mer än det endast ögat kan uppfatta. Ingen utom personen själv kan bestämma detta och var och en har rätt att själva avgöra vilken könsidentitet en har.

Kön som något vi "gör"

Genus innebär det socialt och kulturellt konstruerade könet, det vill säga de föreställningar, idéer och handlingar vi lever efter som kvinnor och män, eller annan köns-genustillhörighet. 

Köna

Tillskriva någon ett speciellt kön utan att veta om det överensstämmer med personens könsidentitet.

Hen

Ett könsneutralt personligt pronomen. Det kan användas när kön är irrelevant eller vid generella formuleringar (som synonym till ”vederbörande”). Det är också ett pronomen som används av många som inte definierar sig enligt rådande könsnormer. Det könsneutrala substantivet är ”person” eller motsvarande.

Genus genom tid och rum

Genus är ett ord som syftar på det sociala könet, eller det sätt på vilket vi reproducerar kön i samhället. Det handlar till exempel om hur vi skapar normer för manligt och kvinnligt i vår vardag genom kroppsspråk, val av kläder, yrken, intressen och så vidare.

Hur genus konstrueras beror på historiska, sociala och kulturella sammanhang. Tittar man historiskt på genus har det t.ex inneburit en sak att vara man på 1700-talet och en helt annan på 2000-talet. Vad som anses vara manligt eller kvinnligt är därför något som ständigt förändras.

Normer kring kön/genus

Vi förhåller oss ständigt till normer - oskrivna regler som styr och påverkar våra val i livet. Genusnormerna är ofta starka och handlar om hur vi bör vara och förhålla oss utifrån vårt kön.

Ofta upptäcker vi inte de oskrivna reglerna/normerna förrän de bryts. Om en manlig kollega plötsligt dyker upp på arbetsplatsen iförd läppstift, kan det innebära att vi upptäcker att en genusnorm har brutits.

 

2015-02-25 Anna Karlsson

 


 

KONTAKT

073-68 70 564 - Anna Karlsson, Jämlikhetshetskonsult & Jämställdhetskonsult

info@revamp.se | anna@revamp.se |