Normer & normkritik

Genom att titta på och ifrågasätta normer (det vi ser som normalt) kan vi få andra insikter och perspektiv.

Norm

Det "normala" eller godtagna beteendet i t ex en social grupp; konvention, praxis.(Nationalencyklopedin)

Normsystem

Ett normsystem anger det normala mönster som individers handlingar bör överensstämma med. (Nationalencyklopedin)

Normbrytare

Personer som bryter mot det som är norm, utifrån till exempel identitet, utseende eller beteende i en social grupp.

Normpersoner/normisar

Personer som följer det normativt godtagna beteendet i exempelvis en social grupp. Att tillhöra normen innebär att ha privilegier och därigenom makt.

Normkritik & Normmedvetenhet

är att ifrågasätta varför vi ser vissa beteenden mm som "normalt".  Det handlar om att kritiskt granska vår uppfattning av det vi ser som normalt istället för det vi ser som avvikande. Normkritik innebär att fokusera på de normer och maktstrukturer som gör att t.ex. vissa personer uppfattas som avvikare och vilka konsekvenser det får.

Ibland används även begreppen normmedvetenhet och normanalys som synonymer.

Normkritik vill synliggöra och kritisera att vissa gynnas av rådande normer medan andras möjligheter och t.o.m. rättigheter begränsas av dem.

Normkreativitet

innebär att praktiskt synliggöra och utmana normer i konkreta situationer och på ett kreativt sätt.

 

2015-02-25

KONTAKT

073-68 70 564 - Anna Karlsson, Jämlikhetshetskonsult & Jämställdhetskonsult

info@revamp.se | anna@revamp.se |