Hbtqi, sexualitet, identitet & relationer

I mångfald ryms också sexualitet. Hbtqi (homosexualitet, bisexualitet, transpersoner, queer, intersexualitet) bryter på olika sätt mot det som kallas den heterosexuella normen.

Det gör också vissa relationsformer, som polyamori eller relationsanarki. Det är samlevnadsformer som går emot den monogama normen. 

I våra utbildningar som handlar om sexualitet och relationer finns ett antal inriktningar. Från en grundläggande Hbtqi kunskap, till mer djuplodande frågor kring sexualitet och relationer. Mycket av materialet är baserat på djupintervjuer och forskning inom området.

Hbtgi kunskap

Hbtqi är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, intersexuella, transpersoner samt andra personer med queera uttryck och identiteter.

Vi hjälper till att sortera begreppen och praktiskt integrera hbtqi kunskap i er organisation. Att arbeta med hbtqi är en viktigt del av ett mångfalds- och jämlikhetsarbete.

Sexuell identitet & relationer

Kursen lyfter sexuell identitet och olika uttryck; från hetero-, homo- och bisexualitet till transsexualism, transvetism och queer. Passet kommer även lyfta olika relationsformer där vi kommer att titta på olika normer och värderingar.

På vilket sätt har vår heterosexuella syn påverkat vårt sätt att ha relationer?  Och hur har queervärldens tankar påverkat vår syn på relationer och sexualitet?

Förändrad sexualitet & andra relationsformer

Under senare år talas det i media alltmer om alternativa familjeformer och sexuella praktiker. Det pratas polyamori, relationsanarki, partnerbyte (swingers) och t o m otrohetssajter.

Allt fler artiklar om partnerbyte, sex på flera, sex med maktförskjutning (bdsm), fetischer mm – visar på en mer öppen attityd till olika sexuella beteenden i samhället.

Hur påverkar en öppnare syn på sexualitet vårt sätt att ha relationer? Vilken roll spelar kön, samhällsklass, ålder, tid i livet och/eller sexuell orientering? Vad är trohet när trohet inte längre är sammankopplat med sexuell exklusivitet?

Eget material baserat på djupintervjuer

Anna Karlsson, Filosofie Master i genusvetenskap och intersektionalitet,  har i sin examensuppsats beskrivit vad människor ser som ”bra” respektive ”dålig” sexualitet. Hon har även skrivit en bok om kärlek, svartsjuka och relationer. Båda publikationerna är baserade på djupintervjuer och aktuell forskning.

Motsägelser & alternativa förhållningssätt

De intervjuades liv och erfarenheter visar tydligt på alternativa förhållningssätt. Flera lever på andra sätt än det traditionella tvåsamma.

Ibland visas också på motsägelsefulla handlingar och förhållningssätt.Flera av de intervjuade kvinnorna hävdar t ex att de har rätt att ha vilken sex de vill, men väljer ändå bort att ha sex vid en första och ibland andra träff, därför att de då skulle kunna uppfattas som oseriösa.

Bra & dålig sexualitet

Vad får oss att tycka att vissa sexuella handlingar är konstruktiva medan andra är destruktiva? Och hur påverkar det våra andra relationer?

Sexuella praktiker & behovet av respektabilitet

I den här utbildningen får du höra Anna berätta om tankar och praktiker i Sverige idag. Hon berättar om kvinnors strategier för att få den sex de vill ha. Hon berättar om behovet av respektabilitet utifrån kön, relationsform och klass.

Alternativa familjeformer

Anna utforskar behovet av alternativa familjeformer när en öppnare sexualitet också öppnar den  traditionella tvåsamheten mot former vi ännu enbart skönjer.

För vem?

Du som jobbar med människor, relationer, vård, omsorg, du som vill veta mer om sex och samlevnad, eller om du vill få nya diskussionsämnen på jobbet - Välkommen till en utbildning där diskussionerna kommer gå höga!

 

 

2015-02-25 Anna Karlsson

KONTAKT

073-68 70 564 - Anna Karlsson, Jämlikhetshetskonsult & Jämställdhetskonsult

info@revamp.se | anna@revamp.se |