Att skapa förändring i en grupp 3(3)

I en serie av tre artiklar beskriver Anna Karlsson samtalet som metod.  Var finns utrymme för förändring i en grupp? Detta är artikel 3 av 3 - om processer, utveckling och underhåll.  Som att måla om hus!

Processen – fråga, lyssna och förändra

Att förändra beteenden i grupp handlar om att våga. Våga fråga, våga berätta och framför allt – våga lyssna. Ofta är våra tankespöken större än de faktiska problemen. Föreställningar om vad andra tänker och tycker stämmer inte alltid med verkligheten.

Den största förändringspotentialen

I varje grupp finns det ofta ett antal personer som på olika sätt ifrågasätter den inre strukturen och normen. Ju mer just de får komma till tals, desto större chans är det att skapa förändring. Här finns den största förändringspotentialen.

När gruppen tittar ser vilka normer och värderingar som styr, varför de styr och ser ett värde i andra synsätt, skapar den snart en stabil grund för konstruktiv förändring.

Gruppen arbetar bort det som ”sitter i väggarna”.

Hantverket - grovarbete, finputs och underhåll

Förändringsprocessen kan jämföras med en gammal vägg med ett antal lager färg. Gruppen skrapar av färgen lager för lager och kan till sist måla om väggen. Ofta är det många, långa dagsverken, men resultatet gör oss alla gladare. Mer tillfreds. Särskilt när det är många som hjälper till.

Arbetsprocessen kräver kommunikation

Och metoden? Det är alltid i samtalet förändringen sker.

När vi vågar ställa de besvärliga frågorna, berätta om våra upplevelser, ifrågasätta och lyssna, öppna upp – kan vi se oss själva och medlemmar i gruppen i ett nytt ljus. Vi ser våra egna och andras beteenden på nya sätt, förstår medarbetarnas reaktioner, får metoder för att hantera omgivningen mer konstruktivt. Vi får insikter. Och med det nya tankar och beteenden.

Och när man fått ett resultat, måste detta omvärderas, finputsas och förvaltas.

Det betyder att vi måste arbeta med framförhållning och samtidigt tänka preventivt. Hur undviker vi skador, får nöjda medarbetare och ett bra resultat?

Att jobba preventivt

Om vi vill arbeta preventivt i organisationer och myndigheter måste vi hitta ett antal olika verktyg. Ett sådant verktyg är lagstiftning - både för ett upplysningsarbete men också för att arbeta förebyggande. Det finns en lag som förbjuder diskriminering – till förmån för jämlikhet och jämställdhet. Och en situation kan bli tydlig om man utgår ifrån lagstiftningen.

Att arbeta preventivt kan också handla om att ta fram verktyg och/eller policys för hur organisationen praktiskt ska arbete för att motverka diskriminering, förtryck och dålig arbetsmiljö. Det kan handla om att man arbetar aktivt med kommunikation (hands-on) och bemötande, det kan handla om rutiner som gör att arbetet blir mer jämlikt.

Det goda samtalet

Men till syvende och sidst är samtalen alltid viktigast! Det är här grunden läggs. Vi måste våga prata för att bryta den tystnad som finns i grupper där förtryck sker, oavsett om det är hederskultur, rasism, homofobi eller arbetsmiljöproblem. Ingen människa ska behöva bli förtryckt, trakasserad i sitt hem eller på sin arbetsplats.

Det första steget vi alla kan ta - är att börja prata om det.  

 

2014-08-28 Anna Karlsson

KONTAKT

073-68 70 564 - Anna Karlsson, Jämlikhetshetskonsult & Jämställdhetskonsult

info@revamp.se | anna@revamp.se |